Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 26 oktober 2021
1.
35720

Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen

De commissie besluit op 9 november 2021 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2.
35626 / 34717, D

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer; Implementatie EU-Richtlijn betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en de behandeling van het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer af te wachten. Toezegging T03206 blijft open staan.

3.
33118, CN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over mogelijkheden van omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en de afdoening van de motie-Bisschop (32847, nr. 783), gepland voor dit najaar, af te wachten. Verder verzoekt zij de commissie BIZA te betrekken bij de verdere behandeling van dit dossier.

4.
Geborgde zetels in waterschapsbesturen en andere waterschapsonderwerpen

Het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over geborgde zetels in waterschapsbesturen en andere waterschapsonderwerpen (31986, D) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de behandeling van het initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608) af te wachten.

5.
Mededelingen en informatie

Onder verwijzing naar de verzonden rappelbrief van de commissie aan de staatssecretaris van I&W inzake de beantwoording van vragen over het eindrapport van de adviescommissie VTH meldt de commissiegriffier dat de antwoordbrief heden is ingekomen en voor de vergadering van 2 november 2021 ter bespreking zal worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra