Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 november 2021
1.
Opzet deskundigenbijeenkomst(en) inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies hebben een eerste bespreking gevoerd over de opzet voor een of meerdere op een later moment in te plannen deskundigenbijeenkomst(en). Dit onderwerp zal op 9 november 2021 opnieuw in de commissies worden geagendeerd, in welke vergadering ook de voortgangsbrief Omgevingswet met bijlagen van de minister van BZK van 1 november 2021 zal worden geagendeerd. De commissies besloten heden vooralsnog als volgt:

- tot het houden van in beginsel twee deskundigenbijeenkomsten (met de mogelijkheid van een enkele bijeenkomst indien de tijdsduur dat toestaat);
- in het geval van twee bijeenkomsten de eerste te organiseren op korte termijn en de tweede in ieder geval voor het kerstreces;
- uit te gaan van de thema's DSO en stand van de uitvoering van de Omgevingswet;
- sprekers om position papers te vragen en die te publiceren op de website;
- opzet bijeenkomsten: inleidingen van maximaal 5 minuten per spreker, gevolgd door vragen en discussie.

Over de wijze waarop de te houden bijeenkomsten worden vormgegeven (digitaal of fysiek) zal op 9 november a.s. door de commissies worden besloten, wanneer de nadere maatregelen i.v.m. de bestrijding van het COVID-19 virus bekend zijn.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra