Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 november 2021
1. Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister van BZK over de stand van zaken van de invoering van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de voortgangsbrief van 1 november 2021 van de minister van BZK (33118 / 34986, CP) voor kennisgeving aan te nemen en na de nog te organiseren deskundigenbijeenkomsten nader te bespreken hoe het dossier verder zal worden behandeld. De commissies beschouwen de motie-Rietkerk c.s. (34985, K) als deels uitgevoerd. De toezeggingen T02849 en T02887 worden als deels voldaan aangemerkt.

2. Opzet deskundigenbijeenkomst(en) inwerkingtreding Omgevingswet

De commissies hebben de opzet voor de twee in te plannen deskundigenbijeenkomsten verder besproken. De commissies besloten heden vooralsnog als volgt:
- de te houden deskundigenbijeenkomsten worden digitaal in Teams gehouden (wel met videoverslag en woordelijk verslag DVR);
- de te houden deskundigenbijeenkomsten worden bij voorkeur op een dinsdag gehouden op de laatst mogelijke reeds voorgestelde data in de tijd (30 november en 21 december 2021);
- de leden Klip-Martin (VVD) en Kluit (GroenLinks) zullen, in samenwerking met de commissiegriffier, een nader aangescherpt voorstel formuleren, inclusief een lijst van de aangedragen deskundigen dan wel organisaties en concrete data en tijden voor deze bijeenkomsten.

3. 33118, CQ

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het wijzigingsbesluit Bal in verband met actualisatie van de regels over industriƫle emissies; Omgevingsrecht

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden en de beantwoording van de door de vaste commissie van I&W van de Tweede Kamer gestelde vragen af te wachten.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra