Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 november 2021
1. 35925 XV, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

De commissie besluit:
- toezeggingen T02930, T03066, T03067, T03099 en T03183 als "voldaan" aan te merken;
- toezegging T02928 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met deadline 1 januari 2022; en,
- toezeggingen T02731, T02973, T03011 en T03100 als "openstaand" te blijven beschouwen met (nieuwe) deadline 1 januari 2022.

2. 32043, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de antwoordbrief over de ontwikkeling van de pensioenpremies en over internationale benchmarking van beleggingskosten bij pensioenfondsen (32043, AW) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35483, I

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg omtrent de onderwijsroute; Wet inburgering 2021

De commissie besluit de brief over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg omtrent de onderwijsroute (35483, I) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het verzoek om deelname aan de Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

De commissie constateert dat zij op dit moment nog te weinig beslisnota's bij de categorieën wetgeving en beleidsvorming heeft ontvangen om nu al te kunnen evalueren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl