Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 november 2021
1. 35665

Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 23 november 2021, wanneer ook de nadere procedure betreffende het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (35504) besproken wordt.

2. Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 23 november 2021.

3. Afronding implementatie nieuwe Donorwet

Verslag schriftelijk overleg (33506, AP)

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg en neemt daarmee de brief van de staatssecretaris van VWS van 1 november 2021 voor kennisgeving aan. Toezegging T02595 (Voorlichting kwetsbare groepen) wordt daarmee als voldaan aangemerkt.

4. Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

Brief van de staatssecretaris van VWS van 11 november 2021 (29447, O)

De commissie besluit op 23 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5. Rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (35925 XVI, B)

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van VWS van 5 november 2021 op het rappel toezeggingen:

- Toezegging T02594 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2022;
- Toezegging T02833 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- Toezegging T03265 als voldaan aan te merken.

De reacties op de toezeggingen T02813, T03143, T03264 en T03266 zullen in andere commissie(s) besproken worden.

6. Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2021 (28362, B)

De commissie bespreekt de uitnodiging van de minister van BZK van 29 oktober 2021 om deel te nemen aan de evaluatie van Bureau Gateway betreffende de eerste ervaringen met departementale beslisnota's. Leden die interesse hebben in deelname, kunnen zich per e-mail melden bij de commissiegriffier.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer