Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971)

- Ingediende wetsvoorstellen en voorgehangen AMvB ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Brief van de minister van VWS van 15 november 2021 (35526 / 35961 / 25295, CS) en van 22 november 2021 (35972, A)

De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen 35971, 35972 en 35973.
De commissies stellen de conceptbrief in reactie op het voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen (35972, A en bijlagen) ongewijzigd vast.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer