Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971)

- 35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Wetsvoorstellen ten behoeve van verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen inzake de verbrede inzet van coronatoegangsbewijzen (35971, 35972 en 35973). Zij achten het wenselijk om op 21 december 2021 tijd te reserveren voor een plenair debat over deze wetsvoorstellen, mochten ze de Kamer tijdig bereiken.
Voorts spreken de commissies uit belang te hechten aan een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979). Ook dit wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer