Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 december 2021
1. 35593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek

De leden van de VVD-fractie verzoeken om stemming over het wetsvoorstel. Naar aanleiding hiervan stelt de commissie voor de stemming te agenderen op 14 december 2021.

2. Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

De commissie besluit de brief van 8 november jl. (verslag schriftelijk overleg; 32647, E) op 21 december 2021 opnieuw ter bespreking te agenderen.

3. Werkprogramma NLsportraad

Verslag schriftelijk overleg (30234, M)

De commissie besluit op 14 december 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. Rondvraag

Het onderwerp gegevensuitwisseling in de zorg zal op 21 december 2021 ter bespreking geagendeerd worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer