Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 december 2021
1. 35925 XVII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (35925 XVII, D):
- toezegging T02720 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen;
- toezegging T03133 als ‘openstaand’ te blijven beschouwen;
- toezegging T03134 op voldaan te zetten.

2. 35925 V, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister voor Buitenlandse Zaken op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (35925 V, B) toezegging T02124 als 'openstaand' te blijven beschouwen.

3. T03136

Toezegging Met internationale en maatschappelijke organisaties kijken naar de ontwikkeling van de coronacrisis en de risico’s hiervan op armoede (35.570 XVII)

De commissie besluit toezegging T03136 op voldaan te zetten. Daarnaast besluit zij inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 25 januari 2022 naar aanleiding van de brieven van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 november 2021 inzake de impact van COVID-19 op armoede en ongelijkheid (35.925 XVII, A) en d.d. 16 april 2021 inzake de impact van COVID-19 op conflictrisico (35570 XVII, C).

4. Terugkoppeling OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Kirgizië

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van de OVSE verkiezingswaarnemingsmissie in Kirgizië, waar zij als hoofd van de waarnemingsdelegatie van 26 november tot en met 1 december 2021 aan heeft deelgenomen.

5. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie het verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021, dat op 13 december 2021 door de minister van Buitenlandse Zaken naar de Kamer is gestuurd, ter bespreking te agenderen op 18 januari 2021.

Op verzoek van het lid Koole (PvdA) besluit de commissie de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH (29521, AT) opnieuw te agenderen zodra de feitelijke vragen van de Tweede Kamer n.a.v. deze evaluatie door de regering zijn beantwoord.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk