Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 december 2021
1. 35901

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35951

Vervallen van de verruiming van mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 28750, I

Brief van de minister van BZK over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen; Gemeentelijke herindeling

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

4. 34972 / 35868, S

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van geactualiseerde versies van ontwerpbesluiten Wet digitale overheid; Wet digitale overheid

De commissie besluit de brief van 16 december 2021 te betrekken bij de behandeling van het voorstel Wet digitale overheid (34972) en de bijbehorende novelle (35868) wanneer deze laatste de Eerste Kamer heeft bereikt.
De commissie wenst de stuiting van de voorhang van het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en het Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo te laten voortduren tot het moment van plenaire afhandeling van beide wetsvoorstellen.

5. 34453, AB

Brief van de minister van BZK over de stand van zaken met betrekking tot de beoogde inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de ambtelijke voorstellen voor wat betreft de toezeggingen over te nemen. Dit betekent dat de status van de toezeggingen T02736 en T02737 ongewijzigd blijven. De status van de nog te registreren toezeggingen 'Financiƫle compensatie gemeenten voor invoering Wkb' en 'Bouw- en sloopveiligheid' worden na registratie als voldaan aangemerkt.

6. 33797, AC

Brief van de minister van BZK met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Schiedam voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De commissie besluit de brief van 17 december 2021 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie wenst de brief, als ook de gebiedsaanwijzingen in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de verantwoordelijk bewindspersoon in een nieuw aan te treden kabinet.

7. Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Koole) gezamenlijk, PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolai).

8. Europees voorstel: Herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen

De commissie besluit het voorstel voor een richtlijn over de energieprestatie van gebouwen voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman