Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 december 2021
1. 35814

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 januari 2022.

2. 35937

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

De commissie besluit de procedure van dit wetsvoorstel aan te houden tot 18 januari 2022.

Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om aan te geven welke aanpassingen op korte termijn aan de orde zijn inzake de steunmaatregelen.

3. 35865

Implementatie Telecomcode

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 18 januari 2022.

4. Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Brief 14 december (35420, BL)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 18 januari 2022.

Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de minister van Economische Zaken en Klimaat met het verzoek om aan te geven welke aanpassingen op korte termijn aan de orde zijn inzake de steunmaatregelen.

5. E210020 - EU-bosstrategie, Mededeling 16 juli 2021, COM(2021) 572

Verslag schriftelijk overleg (35919, C)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en SP (Gerkens) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

Brief van de minister van LNV van 13 december 2021 (35334, AM)

De commissie besluit op 18 januari 2022 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

7. Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling niet-landelijke FM-vergunningen

Brief van de minister van EZK van 13 december 2021 (24095, G)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van van 13 december 2021 (24095, G) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

De commissie besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

Tevens besluit de commissie een brief te sturen naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat waarin wordt verzocht het ontwerpbesluit niet in werking te laten treden alvorens de behandeling in de Eerste Kamer is afgerond.

9. Appreciatie uitkomsten klimaatconferentie COP26

verslag schriftelijk overleg (32813, AC)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie van 17 december 2021 (32813, AC) voor kennisgeving aan te nemen.

10. Mededelingen en informatie

De commissie besluit een brief te sturen naar de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie waarin de staatssecretaris wordt verzocht de vragen inzake strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie uiterlijk 14 januari 2022 te beantwoorden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk