Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 december 2021
1. 33118, CT

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het rapport “Om de leefomgeving”; Omgevingsrecht

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&W van 13 december 2021 (33118, CT) voor kennisgeving aan. De brief kan desgewenst worden betrokken bij de verdere behandeling van de brief van de staatssecretaris van I&W van 13 december 2021 (33118, CS) (zie volgend agendapunt).

2. 33118, CS

Brief van de staatssecretaris van I&W over versterking van het VTH-stelsel; Omgevingsrecht

De commissie besluit om op 25 januari 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 13 december 2021 (33118, CS).

3. Antwoorden op in het mondeling overleg op 12 oktober 2021 over milieueffectrapportages gestelde vragen

Brief van de minister van I&W met antwoorden op in het mondeling overleg op 12 oktober 2021 over milieueffectrapportages gestelde vragen; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie besluit om op 18 januari 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief van 12 oktober 2021 (34287/29383, S). De commissie besluit de toezeggingen T03276 en T03277 vooralsnog als openstaand te blijven beschouwen.

4. Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2021

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 12e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de beantwoording door de staatssecretaris van I&W van bij brief van 9 november 2021 door de commissie gestelde nadere vragen naar aanleiding van de elfde NSL-monitoringsrapportage.

5. Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over duurzame biobrandstoffen voor de luchtvaart; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief van 29 oktober 2021 (31936/30196, nr. 891) wordt geleverd door de fracties van FVD (Dessing) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra