Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 december 2021
1. Nabespreking tweede deskundigenbijeenkomst Omgevingswet en vervolg dossier Omgevingswet

De commissies blikken met tevredenheid terug op het verloop van de tweede deskundigenbijeenkomst over de invoering van de Omgevingswet van hedenochtend. De commissies besluiten naar aanleiding van deze deskundigenbijeenkomst en die van 30 november 2021 om op 18 januari 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De commissies besluiten de vragen zo mogelijk te ordenen naar de eerder, op 22 juni 2021, door de commissies geformuleerde relevante thema's (functioneren DSO, financiƫn, externe uitvoeringsorganisaties, voorbereiding betrokkenen, monitoring en evaluatie).

2. Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 14 december 2021 (33118/34986, CV) te betrekken bij de op 18 januari 2022 geboden gelegenheid om inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vorig agendapunt). Tevens zullen de commissies dan een beslissing nemen over de status van de toezeggingen T02849, T02857, T02887, T02908, T02869 en T02867.

3. 33118 / 34986, CR

Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage november 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de brief van de minister van BZK van 13 december 2021 (33118/34986, CR) te betrekken bij de op 18 januari 2022 geboden gelegenheid om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (zie ook agendapunt 1).

4. Vragen aan het Adviescollege ICT-toetsing over de werking van het DSO

De voorzitter doet mondeling verslag van de uitkomst van de bespreking van het Adviescollege ICT-toetsing met de programmadirecteur-generaal van het DSO die hedenochtend heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan wordt de commissiestaf verzocht om een beknopt conceptverzoek om advies aan het Adviescollege voor te bereiden, zoals besproken. Dit conceptverzoek zal aan de commissieleden worden voorgelegd en daarna, vooruitlopend op de plenaire vaststelling van het adviesverzoek die is voorzien op 18 januari 2022, ter kennis van het Adviescollege worden gebracht.

5. Rondvraag

Het lid Moonen (D66) geeft aan spoedig kennis te willen maken met de bewindspersoon die in het nieuwe kabinet verantwoordelijk zal zijn voor het Omgevingswetdossier.

De commissiegriffier deelt mede dat het videoverslag van de deskundigenbijeenkomst over de invoering van de Omgevingswet van hedenochtend reeds is geplaatst op de website van de Eerste Kamer.

In antwoord op een vraag van het lid Verkerk (ChristenUnie) spreekt de commissiegriffier de verwachting uit dat het woordelijk verslag van deze deskundigenbijeenkomst eind januari 2022 beschikbaar zal zijn. Eveneens op verzoek van het lid Verkerk zullen commissievoorzitter en commissiegriffier bij de agenda van 18 januari 2022 een aantal opties schetsen voor de verdere behandeling van het dossier (inwerkingtreding van de) Omgevingswet.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra