Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 december 2021
1. 35547

Organisatie regionale tuchtcolleges

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 21 december 2021.

2. Transgenderzorg

Brieven van de minister van VWS van 24 november 2021 (31016 / 34650, K) en van 7 december 2021 (31016 / 34650, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Jaarverslag 2020 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Verslag nader schriftelijk overleg (32647, E)

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 8 november 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 32647, E) op 18 januari 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.

4. Toezegging T02594 (Verdrag tegen handel in menselijke organen)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 13 december 2021 (32735, O)

De commissie besluit op 18 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5. Toezeggingen wetsevaluatie Wvggz en Wzd

Brief van de staatssecretaris van VWS van 16 december 2021 over de eerste fase van de wetsevaluatie (EK 35370 / 31996 / 32399, E)

De commissie besluit op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

6. Aanbieding NZa-rapporten over de uitvoering van de Wlz

Brief van de minister van VWS van 16 december 2021 (34104, AC)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

7. Gegevensuitwisseling in de zorg

Terugkoppeling voorbereidingsgroep

De commissie neemt het voorstel van de voorbereidingsgroep om het ministerie van VWS om een technische briefing te vragen, over. Een conceptbrief hiertoe wordt op 25 januari 2022 ter bespreking geagendeerd. In aanvulling hierop zou opnieuw een deskundigenbijeenkomst plaats kunnen vinden.
De commissie neemt graag kennis van de brief van 20 december 2021 aan de Tweede Kamer over generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.