Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
1.
35814

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), Fractie-Nanninga (Berkhout) en PVV (Faber-Van de Klashorst).

2.
35937

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
35865

Implementatie Telecomcode

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma) en GroenLinks (Kluit).

4.
Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Verslag nader schriftelijk overleg (28165 / 35123, V)

De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 november 2021 (28165 / 35123, V) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Brieven van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA) en van 13 december 2021 (33037, AB)

De commissie bespreekt de brieven van de minister van LNV van 26 november 2021 (33037, AA) en van 13 december 2021 (33037, AB) en besluit, na kennisname van het coalitieakkoord, de beantwoording af te wachten van de vragen die de commissie heeft gestuurd op 14 december 2021 inzake het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

6.
Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

Brief van de minister van LNV van 13 december 2021 (35334, AM)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag schriftelijk overleg (31571, AE) en verslag nader schriftelijk overleg (31571, AF)

De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 1 februari 2022. Daarnaast besluit de commissie de status van toezegging T01556 op diezelfde datum opnieuw te bespreken.

8.
Nieuwe energiebronnen

Naar aanleiding van technische briefing 30 november 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Forum voor Democratie (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Tevens besluit de commissie tijdens de kennismaking met de minister van Klimaat en Energie te bespreken op welke wijze de commissie op korte en lange termijn geïnformeerd kan worden over de energietransitie tot 2050.

9.
Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Brief van de staatssecretaris voor EZK - Klimaat en Energie van 23 november 2021 (EK, J)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Berkhout), mede namens PvdD-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

10.
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot vergoeding van schade van exploitanten van kolencentrales in verband met de beperking van de CO2-emissie

Verslag nader schriftelijk overleg (35668, L)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï), mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en SP. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

11.
Nationaal plan energiesysteem 2050

Brief van de bewindspersonen van EZK van 17 december (EK 32.813, AD)

De commissie besluit de brief van de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat van 17 december 2021 (32813, AD) voor kennisgeving aan te nemen.

12.
Duurzame financiering (taxonomie)

Verslag schriftelijk overleg (35921, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 25 januari 2022. Tevens wenst de commissie dan geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken ten aanzien van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

13.
Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

De commissie besluit op korte termijn aparte kennismakingsgesprekken te houden met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Mijnbouw. Zij besluit tevens een kennismakingsgesprek te houden met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de minister voor Natuur en Stikstof gezamenlijk. De commissie vraagt de staf te bezien wat de mogelijkheden zijn en besluit dit opnieuw te agenderen op 25 januari 2022.

14.
Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

Er hebben zich geen leden vanuit de commissie EZK/LNV aangemeld voor de conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie, dat op 6-7 februari 2022 in Toulouse plaatsvindt.

15.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de technische briefing door de Raad van State inzake het advies Klimaatnota op 25 januari 2022 bij voorkeur in fysieke vorm doorgang te laten vinden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer