Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 januari 2022
1.
35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

In de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen inzake verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van de stand van zaken van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Zij besluiten op 25 januari 2022 een mogelijk behandeltraject van het wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35979) te bespreken, nu de Tweede Kamer dit wetsvoorstel naar verwachting als hamerstuk afdoet op 27 januari 2022.

2.
35526 / 25295, DG (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de lockdown en het doorvoeren van enkele versoepelingen en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius in verband met maatregelen met het oog op het oplopende aantal infecties en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 14 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

3.
35526 / 25295, DA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezeggingen die in de stand van zakenbrief covid-19 van 14 december 2021 aan de orde zijn gekomen

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken: T03141, T03146, T03216 en T03217.

Daarnaast besluiten de commissies een aantal concepttoezeggingen - die gedaan zijn tijdens de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) respectievelijk Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) - ongewijzigd te registreren en deze als openstaand aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021. Het betreft toezeggingen met de volgende onderwerpen:

1. Langetermijnstrategie in relatie tot scenario's WRR en KNAW;
2. Vervalbepaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19;
3. Overzicht communicatie ter voorkoming polarisatie;
4. Blokkeren coronatoegangsbewijzen.

Ten aanzien van de volgende twee concepttoezeggingen zal de griffie navraag doen bij de betrokken leden naar de juistheid en de status naar aanleiding van voornoemde brief van de minister van VWS:

5. Covid-19 in verpleeghuizen;
6. Serologische test.

4.
35899, L (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Motie van het lid Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies besluiten de motie als niet-uitgevoerd aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021 (35526/25295, DA) en op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5.
35526 / 25295, DC (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO en EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het sluiten van winkels achter de securitycheck en enkele andere wijzigingen; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 22 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

6.
35925 XVII / 25295, B (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 december 2021 aan te houden tot 25 januari 2022, in afwachting van de beantwoording van de nadere vraag over vaccindonatie aan het buitenland, die bij brief van 24 december 2021 aan de minister van VWS is gesteld. Inbreng wordt reeds geleverd door de fracties van de PvdA (Karakus) en de PVV (Van Hattem).

7.
35899 / 35961 / 35526, N (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van J&V over naleving, controle en handhaving van de Coronamaatregelen; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies besluiten de concepttoezegging over naleving, controle en handhaving - gedaan tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) - ongewijzigd te registreren en als deels voldaan aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van J&V van 14 december 2021.

8.
35526 / 25295, DD (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 27 december 2021 over het 135e OMT-advies

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 27 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

9.
35526 / 25295, DE (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Maatregelenbrief covid-19 van de minister van VWS van 3 januari 2022

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 3 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

10.
35526 / 25295, DF (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 10 januari 2022 over het 137e OMT-advies

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 10 januari 2022 desgewenst kan worden betrokken.

11.
25295, Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over de aanschaf van stationaire zuurstofconcentratoren (SOC); Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 23 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

12.
25295, Z (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over de aanschaf van extra doses BionTech/Pfizer; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de brief van de minister van VWS van 29 december 2021 desgewenst kan worden betrokken.

13.
Mededelingen en informatie

De commissies besluiten op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor een verzamelbrief, waarbij de verschillende documenten die bij de mededelingen en informatie zijn toegevoegd, desgewenst kunnen worden betrokken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren