Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 januari 2022
1.
35975 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 8 februari 2022, mits dit niet interfereert met de nog te houden Algemene Politieke Beschouwingen.

3.
Toezegging T02723

Toezegging Psychische problematiek onder studenten (35.007)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), de PvdA (Fiers) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Gesprek met de Raad voor Cultuur

De commissie besluit dat het gesprek met de Raad voor Cultuur op 25 januari 2022, gelet op de huidige coronasituatie, in digitale vorm zal plaatsvinden.

5.
Wenselijkheid kennismakingsgesprek nieuwe bewindspersonen

De commissie zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris Cultuur en Media uitnodigen voor een gezamenlijk kennismakingsgesprek in fysieke vorm op een nog nader te bepalen datum. Zij zal de opzet voor dit gesprek en de onderwerpen voorafgaand bespreken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra