Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 januari 2022
1. 35639, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW inzake de actuele ontwikkelingen op het EU-voorstel richtlijn toereikende minimumlonen in de EU (35639, D) voor kennisgeving aan te nemen.

2. T02795 / 34956, I

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsrapportages 2020 en de geactualiseerde werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren; Deactivering van de quotumheffing

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

3. 32043, AY

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) Deel I; Toekomst pensioenstelsel

De commissie stelt de voorliggende conceptbrief ongewijzigd vast.

4. 26448, D

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021; Structuur van de uitvoering werk en inkomen

De commissie besluit de brief over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (26448, D) te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de beide nieuwe bewindspersonen en verzoekt de commissiestaf een dergelijk informeel, besloten kennismakingsgesprek in te plannen op zijn vroegst over 4 weken. De gespreksonderwerpen voor het kennismakingsgesprek zullen in de commissie worden geïnventariseerd.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl