Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 februari 2022
1. E210023

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende nieuwe prioriteit voor te dragen uit Annex I van het Europees Werkprogramma 2022: 29. Mediavrijheid.

2. 34911, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW over rapportage evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld; Verlaagd wettelijk collegegeld

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 januari 2022 (34911, O), op 15 februari 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

3. 35984, I

Brief van de staatssecretaris van OCW over het vijfde steunpakket voor de culturele en creatieve sector; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2022 (35984, I), toezegging T03337 (Positie zzp’ers in de culturele sector) als deels voldaan aan te merken en gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg op 15 februari 2022.

4. 35671, H

Brief van de minister voor PVO over normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs; Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 28 januari 2022 (35671, H) niet in verdere behandeling te nemen, nu deze brief reeds betrokken is bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (35671) op 1 februari 2022.

5. Rondvraag

Het lid Prast (PvdD) attendeert de commissieleden op een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2022 over het eindigen van het experiment meertalige dagopvang (31322, D).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra