Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 maart 2022
1. Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de beschikbaarheid van biobrandstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector; Luchtvaartbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 21 februari 2022 (31936/30196, AE) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 34287/29383, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over milieueffectrapportages en milieueffectrapporten; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie besluit om op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 24 februari 2022 (34287/29383, T). Naar aanleiding van bedoelde brief besluit de commissie toezeggingen T03276 en T03277 als "openstaand" te blijven beschouwen.

3. Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 24 februari 2022 (33612, C) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 31936, AF

Luchtvaartbeleid

De commissie besluit om op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de brief van 23 februari 2022 (31936, AF).

5. 33118, DK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de versterking van het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH); Omgevingsrecht

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 28 februari 2022 (33118, DK) te betrekken bij de verdere behandeling van de stand van zaken rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dit in samenhang met agendapunt 1 van de combivergadering van de commissies IWO en EZK/LNV van heden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra