Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
1. 35526 / 25295, DR (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO en EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van twee regelingen tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met herstel van een onvolkomenheid in en een incongruentie tussen verschillende artikelen; Infectieziektenbestrijding

De commissies nemen kennis van de brief 24 februari 2022 met de twee ministeriƫle regelingen (35526/25295, DR en bijlagen); de brief kan desgewenst worden betrokken bij de verzamelbrief covid-19, waarvoor op 15 maart 2022 inbreng wordt geleverd.

2. 35526 / 25295, DS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, EZK/LNV en OCW)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over covid-19-maatregelen; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief van 25 februari 2022 met de reactie op de vragen van 4 februari jl. (verslag schriftelijk overleg; 35526/25295, DS) te betrekken bij de verzamelbrief covid-19, waarvoor op 15 maart 2022 inbreng wordt geleverd.

3. 35538, AB (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies besluiten op 15 maart 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 7 maart 2022 met het ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538, AB en bijlagen).

4. COM(2022)50 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren

De commissies besluiten dit onderwerp op 15 maart 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5. Toezeggingen in het kader van permanente wet- en regelgeving / langetermijnvisie covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies nemen kennis van de toezeggingen die in het kader van permanente wet- en regelgeving / langetermijnvisie covid-19 zijn gedaan.

6. Mededelingen en informatie

De brief van 7 maart 2022 met de reactie op de vragen over de informatievoorziening en de bestrijding van desinformatie op het gebied van covid-19 en de brief van 8 maart 2022 met de reactie op de vervolgvragen vaccindonatie zullen op 15 maart 2022 ter bespreking geagendeerd worden. Desgewenst kunnen de brieven worden betrokken bij de verzamelbrief covid-19, waarvoor op 15 maart 2022 inbreng wordt geleverd.

De commissie nemen kennis van de intrekking van de wetsvoorstellen Schrappen instemmingsrecht medezeggenschapsorganen onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (35972) en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (35973).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren