Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 maart 2022
1. 35628, F

Brief van de minister van OCW inzake Nederlandse inzet EU-voorstel: Richtlijn verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2017 16433/12)); Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 februari 2022 (35628, F), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

2. 35628, G

Brief van de minister van OCW inzake de Kabinetsreactie op het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg ‘Sturing en beleid voor evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top’ en de QuickScan ‘Genderdiversiteit’; Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2022 (35628, G), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

3. 35145, H

Brief van de minister voor PVO over bekrachtiging van het Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van 17 februari 2022 (35145, H), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

4. 35984, K

Brief van de staatssecretaris van OCW over publicatie van documenten inzake de aankoop van de Vaandeldrager naar aanleiding van Wob-verzoeken; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 25 februari 2022 (35984, K), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

5. Toezegging T03060 / 35554, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over uitvoering toezegging T03060 Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 28 februari 2022 (35554, N), op 22 maart 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg. Zij besluit daarnaast toezegging T03060 als deels voldaan aan te merken.

6. Onderwerpen en opzet kennismakingsgesprek bewindspersonen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De commissie bespreekt de voorgestelde opzet voor het besloten kennismakingsgesprek met de drie bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat op 22 maart 2022 zal plaatsvinden. Zij gaat akkoord met de opzet, met als uitgangspunt dat elk lid één vraag mag stellen en dat het kennismakingsgesprek 1,5 uur duurt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra