Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 maart 2022
1. 35925 VII

Brief van de minister voor VRO over de programmatische aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PVV (Bezaan) en PvdD (Nicolaï).


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra