Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114), R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het intrekken van het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering, alwaar een conceptbrief ter vaststelling zal worden geagendeerd aan de hand van de geleverde inbreng door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman