Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 5 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Studiefinanciering (24.724)

- 35788, H / 35788, W

Motie van het lid Vos c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Brief van de minister van OCW ter aanbieding van de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2022 (35788, W), op 19 april 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. De motie-Vos (PvdA) c.s. (35788, H) wordt als niet-uitgevoerd aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra