Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 april 2022
1. 34891

Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisarts

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Prins), D66 (Van der Voort), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Van Dijk).

2. 35737

Initiatiefvoorstel-Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen Afschaffen verplichte minimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nog nader te bepalen datum, maar niet eerder dan 17 mei 2022.

3. 32279, C

Brief van de minister van VWS met de voorhang van de voorgenomen aanwijzing inzake de bekostiging van integrale geboortezorg; Zorg rond zwangerschap en geboorte

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van VWS, naar aanleiding van zijn (voorhang)brief van 21 maart 2022, dat zij nog overweegt op die brief te reageren, afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer.

4. Mondeling overleg jeugdzorg (17 mei 2022)

De commissie stemt in met het overzicht van onderwerpen ter bespreking tijdens het mondeling overleg over jeugdzorg, met dien verstande dat nog een onderwerp wordt toegevoegd. Zij houdt tevens vast aan het besluit om de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het mondeling overleg.

5. Datum mondeling overleg gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie besluit het mondeling overleg over gegevensuitwisseling in de zorg te houden op 7 juni 2022 van 16.00 tot 17.30 uur.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer