Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juni 2022
1. 25295 / 35526, AK

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van het Ontwerpbesluit, houdende wijziging Tijdelijk besluit DCC; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Deze inbreng wordt heden geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.

2. 35538, AD

Brief van de minister van VWS van 3 juni 2022 met het ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies besluiten een brief aan de minister van VWS te sturen met het verzoek de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 op te schorten, nu een aantal fracties nog vragen over dit besluit wenst te stellen, bij voorkeur tijdens het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.

In de te verzenden voornoemde brief zal tevens de vraag worden opgenomen of de minister van VWS kan aangeven welke covid-19-maatregelen nog resteren - al dan niet sluimerend - sinds het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36042) op 17 mei 2022 is verworpen.

3. 35526 / 25295, EL

Brief van de minister van VWS van 2 juni 2022 in reactie op de brief van 10 mei 2022 over de langetermijnvisie covid-19, de drie opties wettelijke grondslag en de reactie op het OVV-rapport

De commissies besluiten dat de brief van de minister van VWS desgewenst betrokken kan worden bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022.

4. 25295 / 35526, AH

Brief van de minister van VWS van 4 mei 2022 betreffende hoofdlijnen eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort) en PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

5. E220005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

6. 35925 XVI, F

Toezeggingenrappel VWS op covid-19-gebied

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 8 april 2022:

- De toezeggingen T03125, T03141, T03144, T03217 en T03321 als voldaan aan te merken;
- De toezeggingen T03143, T03145, T03146 en T03149 af te voeren.

Ten aanzien van de toezeggingen T03216 en T03330 zal het lid Nicolaï (PvdD) uiterlijk 14 juni 2022 de griffie laten weten of schriftelijk overleg over deze toezeggingen nog gewenst is. NB: het lid Nicolaï heeft laten weten dat de beide toezeggingen afgevoerd kunnen worden.

7. 35925 VI, J

Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van J&V van 13 mei 2022 de toezeggingen T03052, T03123, T03320 en T03325 af te voeren.

Ten aanzien van de toezeggingen T03054 en T03138 zal het lid Nicolaï (PvdD) uiterlijk 14 juni 2022 de griffie laten weten of schriftelijk overleg over deze toezeggingen nog gewenst is. NB: het lid Nicolaï heeft laten weten dat de beide toezeggingen afgevoerd kunnen worden.

8. 35925 XII, C

Toezeggingenrappel I&W op covid-19-gebied (T03147)

Naar aanleiding van de brief van de minister en staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 zal het lid Nicolaï (PvdD) uiterlijk 14 juni 2022 de griffie laten weten of schriftelijk overleg over toezegging T03147 nog gewenst is. NB: het lid Nicolaï heeft laten weten dat de toezegging afgevoerd kan worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren