Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 juni 2022
1. 35.295, Z

Brief van de minister van BuZa inzake aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM; EU en de rechtsstaat

De commissie stemt ermee in om de door de minister van Buitenlandse Zaken aangeboden besloten technische briefing na het zomerreces in te plannen. Het lid Van Hattem (PVV) meldt naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad in de commissie I&A/JBZ aanvullend vragen te willen stellen over de toetreding van de EU tot het EVRM. Het dossier blijft overigens in behandeling bij de vaste commissie voor Europese Zaken.

2. 21.501-07 EK 35.982 / 21.501-07, H

Brief van de minister van Financiën, de minister van EZK en de minister van BuZa inzake uitvoeringsbesluit herstelplan Polen; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Naar aanleiding van de ontvangst van de brief over het uitvoeringsbesluit herstelplan Polen (35.982 / 21.501-07, H) besluit de commissie de status van de toezegging om geïnformeerd te worden over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het herstelplan Polen als voldaan te beschouwen. Overigens neemt zij de brief voor kennisgeving aan.

3. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

De leden van de commissie geven, naar aanleiding van de inventarisatie, aan op dit moment nog geen behoefte te hebben aan een plenair debat over het wetsvoorstel gewijzigde begrotingsstaten Buitenlandse Zaken (36.120, V). Definitieve besluitvorming ter zake volgt op het moment dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in procedure wordt genomen.

4. COSAC Voorzitters, 10-11 juli 2022

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC-Voorzitters bijeenkomst op 10-11 juli 2022.

5. Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE), 20 - 24 juni 2022

Het delegatielid De Boer (GroenLinks) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van de PACE. Het lid Kox (SP), tevens PACE-Voorzitter, geeft een mondelinge toelichting op het besluit van de ministersconferentie van mei jl. in Turijn om op korte termijn een Raad van Europa-Top te organiseren.
De commissie stemt ermee in dat de status van toezegging T02273 voorlopig ongewijzigd blijft.

6. Plenaire sessie Beneluxparlement 17 en 18 juni 2022

Delegatieleider Van Ballekom (VVD) doet mondeling verslag over de plenaire sessie van het Beneluxparlement, gehouden op 17 en 18 juni 2022 in het Waals parlement.

7. AFET-ICM over “Uitbreidingsbeleid van de EU in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne” 27 juni 2022

Het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) doet mondeling verslag over de ICM over “Uitbreidingsbeleid van de EU in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne”, gehouden op 27 juni 2022.

8. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022 (21.501-20, CN) en de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022 (21.501-02, EG).
Naar aanleiding van dit agendapunt kondigt het lid Raven (OSF) aan meer aandacht te willen besteden aan het proces van EU-uitbreiding.

9. Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de rondvraag verzoekt het lid Koole (PvdA) de commissiestaf en de permanente vertegenwoordiger van de Eerste Kamer bij de EU om in het najaar voor Kamerleden opnieuw een technische briefing te geven over de beïnvloedings- en controlemogelijkheden die de Eerste Kamer heeft in Europese aangelegenheden en de informatiemiddelen die haar daarbij ten dienste staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman