Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 juni 2022
1. 36088

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

De commissie besluit een commissiebrede brief te sturen naar aanleiding van de brief van 21 juni jl. (EK 36.088, A) met het verzoek het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met spoed te behandelen. De commissie spreekt de dringende wens uit voor een beantwoording door de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst op dezelfde dag, 28 juni 2022 om zo nog dezelfde avond in een extra in te lassen commissievergadering een besluit te kunnen nemen over de te volgen behandelprocedure van het wetsvoorstel.

2. 36140, A

Brief van de minister van Financiën over gebruik van artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet bij uitvoeringskosten rechtsherstel box 3 en garantiestelling eventuele annuleringskosten LNG-terminal; Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

De commissie besluit de brief van 21 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie verwacht - vooruitlopend op de formele procedure na eventuele aanvaarding door de Tweede Kamer – behoefte te hebben aan een kort plenair debat met de minister en de staatssecretarissen van Financiën op 12 juli 2022 (inclusief stemmingen) over wetsvoorstel 36.120 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman