Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2022
1. 36004

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Ester).

2. 35335

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Van Gurp / Vos), ChristenUnie (Ester) en de SP (Kox).

3. 32043, BD

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de benoeming van leden van de Commissie Parameters en inzake de opdracht aan de commissie; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit op 12 juli de gelegenheid te bieden voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

4. 35925 XV, K

Brief van de minister van SZW en de minister voor APP over de vormgeving van de minimumloonsverhoging en de doorwerking daarvan op andere regelingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

De commissie besluit de termijn van het per brief d.d. 17 juni 2022 voorgehangen ontwerpbesluit (29544, D) niet te stuiten, maar de vragen over dat ontwerpbesluit te betrekken bij een te voeren schriftelijk overleg over de vormgeving van de minimumloonsverhoging en de doorwerking daarvan op andere regelingen (35925 XV, K).

De commissie besluit op 12 juli 2022 de gelegenheid te bieden om inbreng voor dat schriftelijk overleg te leveren. De commissie verzoekt de regering daarbij om de beantwoording van de eventuele vragen over het voornoemde ontwerpbesluit zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.

5. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

Enkele fracties (GroenLinks, PvdA, 50PLUS) geven naar aanleiding van de inventarisatie aan op dit moment behoefte te hebben aan een kort plenair debat over de wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten SZW. Definitieve besluitvorming ter zake volgt op het moment dat de wetsvoorstellen in de Eerste Kamer in behandeling worden genomen.

6. 35639, E

Brief van de minister van SZW inzake het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie neemt de brief over het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU' (35639, E) voor kennisgeving aan.

7. Rondvraag

De leden van de PvdD-fractie (Prast), gesteund door de leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) verzoeken te onderzoeken of er in de commissie behoefte bestaat aan een gesprek met de SVB. Deze inventarisatie heeft plaats in de commissievergadering van 13 september 2022.

Het lid Van Rooijen (50PLUS) verzoekt de commissiestaf om nogmaals de uitvoering van de motie-Van Rooijen c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden (35927, J) te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl