Korte aantekeningen vergadering Tijdelijke commissie actualisering Reglement van Orde (CARO) van 28 juni 2022
1. Behandelplan actualisering Reglement van Orde Eerste Kamer

De commissie stemt in met de ambtelijk voorgestelde aanpak, waarbij successievelijk twee sporen worden gevolgd:

1. Een technisch spoor, waarbij de bestaande artikelen worden geanalyseerd en desgewenst geactualiseerd en gemoderniseerd, ook qua taalgebruik. Overbodige artikelen kunnen worden geschrapt.
2. Een inhoudelijk spoor, waarbij door de jaren heen opgeworpen vraagstukken worden besproken en wordt bezien of die moeten worden opgelost met een regeling in het Reglement van Orde.

De staf wordt gevraagd bepalingen ook te vergelijken met bepalingen in het recent gewijzigde Reglement van Orde van de Tweede Kamer.

De commissie besluit dat leden het zomerreces kunnen benutten om alvast input te leveren voor het tweede, inhoudelijke spoor, zodat deze bekend zijn bij de technische doorloop. De staf zal daartoe op basis van eerder geleverde inbreng, onder andere in het College van Senioren, een eerste overzicht maken en dit rondmailen.

De commissie overweegt in voorkomende gevallen ook met externe deskundigen te spreken.

2. Vergaderfrequentie en vergadertijdstip

De commissie besluit in beginsel eens per twee weken te vergaderen op dinsdagochtend, van 09.30-10.30 uur.
De vergaderingen zijn conform artikel 42 van het huidige Reglement van Orde openbaar, tenzij de commissie in voorkomende gevallen anders besluit.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman