Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)

- Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie mandateert haar voorzitter om in overleg te treden met de commissievoorzitter SZW ten einde te bepalen of op 12 juli 2022 één begrotingsdebat (o.v.) wordt gewenst (over wetsvoorstel 36.120 IX Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) én wetsvoorstel 36.120 XV Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) gezamenlijk) of dat twee aparte begrotingsbehandelingen de voorkeur verdienen.

Een gecombineerd debat over beide wetsvoorstellen zou gevoerd kunnen worden onder de noemer "koopkracht" en kunnen plaatsvinden met deelname van de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

Ongeacht de keuze voor een gecombineerd debat of twee afzonderlijke debatten verwacht de commissie geen vragen te hebben aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane.

Wat betreft de verdere reikwijdte van het debat/de debatten herbevestigt de commissie haar besluitvorming in de commissievergaderingen van 7 en 28 juni 2022 en verzoekt zij deze besluitvorming ook ter kennis te brengen van de Kamervoorzitter.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman