Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
1. 35910

Wet vrachtwagenheffing

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35608

Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

De commissie besluit tot het organiseren van een deskundigenbijeenkomst op 13 september 2022 in de ochtend. De commissie besluit het agendapunt op 12 juli a.s. opnieuw te agenderen om de opzet van de bijeenkomst nader te bespreken. Leden kunnen tot vrijdag 8 juli 2022, 12:00 uur, suggesties voor sprekers bij de commissiegriffier aanleveren.

3. Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstellen gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een plenair debat wenst over de wetsvoorstellen:
- wijziging van de begroting I&W;
- wijziging van de begroting Mobiliteitsfonds;
- wijziging van de begroting Deltafonds;
- wijziging van de begroting BZK (i.v.m. onderdeel Ruimtelijke ordening en Omgevingswet).

4. Hyperscale datacenters / 32813 AI, AJ en AK

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van ontwerpbesluit over hyperscale datacentra; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Toetsingsrapportage over datacenter Zeewolde; Brief van de minister voor VRO over de uitvoering van twee moties van het lid Koffeman over het datacenter in Zeewolde; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van de minister voor VRO van 10 juni 2022 en 13 juni 2022 (32813, AI, AJ en AK) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman).

5. 31936, AF

Brief van de minister van I&W over de procedure voor een natuurvergunning en de aanvulling op de passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van I&W van 23 februari 2022 (31936, AF) wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra