Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2022
1. 36103

Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden, 12 juli 2022 af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 36088

Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

De commissie besluit de brief van 8 juli voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35925, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek; Miljoenennota 2022

De commissie besluit op 13 september 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van 13 april (35 925, T), 14 juni 2022 (35 925, V) en 5 juli 2022 (35 925, W).

4. 28165 / 36108, X

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Brief van de minister van Financiën ter aanbieding Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissie besluit op 13 september 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 van 1 juli 2022 (EK 28 165 / 36 108, X). De commissie besluit het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 van 29 juni 2022 (EK 28 165 / 35 123, W), de brief over de derde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM van 23 juni 2022 (EK 36 108 / 29 232, C) en de brief van 7 juli ter aanbieding van de voortgangsrapportage de Volksbank 2022 (EK 33 532 / 34 300, C) bij het schriftelijke overleg te betrekken.

De commissie houdt het besluit over een eventuele statuswijziging van de concepttoezegging betreffende de conceptnota staatsdeelnemingen aan.

5. 35925 IX, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie van 15 juni 2022 op de rappelbrief van 21 februari 2022, om de volgende toezeggingen als "voldaan" te beschouwen: T02950, T02957, T03172, T03177, T03222, T03228, T03229 – en de status van de verwante motie EK 35 302, N te wijzigen in “uitgevoerd” - T03239, T03240, T03292 en T03297.

De commissie besluit om toezeggingen T02935 en T03238, als 'legisprudentie' aan te merken.

De commissie besluit om de volgende toezeggingen als '"openstaand" te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023: T02630, T02631, T02976, T02979, T03180, T03241 en T03242.

De commissie besluit om toezeggingen T02977, T02978 als "openstaand" te blijven beschouwen, de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023 en de verantwoordelijke minister te wijzigen naar de minister van Justitie & Veiligheid.

De commissie besluit om de status van toezegging T03169 als "openstaand" te handhaven in afwachting van de jaarlijkse monitoringsbrief in oktober over de effecten van de aanpak van belastingontwijking.

6. T03339; 25087 / 35927, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit naar aanleiding van recente berichtgeving in verschillende media inzake de vermeende handelswijze van de Belastingdienst in contacten met het bedrijf Uber de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst om een schriftelijke reactie te vragen.
De mogelijkheid tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering inzake de aanpak van belastingontwijking c.a. wordt verlengd tot 13 september 2022.

7. T02187

Brief van de minister van Financiën over de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank; Nationalisatie SNS REAAL; Toezegging SNS (34.300)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 7 juli 2022 (EK 33 532 / 34 300, C) de status van T02187 te wijzigen in legisprudentie.

Tevens besluit de commissie de brief van 7 juli 2022 te betrekken bij de inbreng voor schriftelijke overleg op 13 september 2022 naar aanleiding van de brief ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (EK 28 165 / 36 108, X).

8. 21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen toegang tot betaalrekening voor ontheemden uit Oekraïne

De commissie verzoekt de minister van Financiën om de commissie over twee maanden opnieuw te informeren inzake de toegang tot betaalrekeningen voor ontheemden uit Oekraïne.

9. 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg.

10. 21501-07, EP

Brief van de minister van Financiën inzake kabinetsappreciatie over Commissievoorstel inzake additionele macro-financiële bijstand aan Oekraïne; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 juli 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 1 juli 2022 (EK 21 501-07, EP) en 6 juli 2022 (EK 21 501-07, EQ) voor kennisgeving aan te nemen.

11. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks) besluit de commissie de brief van 7 juli 2022 ter aanbieding van het evaluatierapport over de regelingen voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) op 13 september 2022 ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman