Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2022
1. 35434 / 35449 (R2147) / 35457 / 35497 / 25295, S

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer). De conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissies, om andere fracties de gelegenheid te geven zich aan te sluiten. De brief zal deze week worden verstuurd.

2. 25295 / 35899, AW

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de Motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3. E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De staf wordt verzocht na te gaan wat de Europese bevoegdheden zijn en welke mogelijkheden er zijn om invloed uit te oefenen, zodat dit in oktober 2022 kan worden besproken.

4. Mededelingen en informatie

- De commissies besluiten op 27 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 19 augustus 2022 waarmee de minister van SZW de Kamer informeert over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT).
- Naar aanleiding van berichten in de media over een tijdens het zomerreces openbaar geworden brief van meerdere fracties aan de minister van VWS over de consultatieversie van de eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), merkt de voorzitter op dat een dergelijke brief door deze fracties ter kennisneming onder de leden van de commissies verspreid had kunnen worden.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren