Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)

- Bespreking behandeling aanverwante wetgeving pakket Belastingplan 2023 en overige (aanhangige) fiscale wetgeving

Onder voorbehoud van aanvaarding van de wetsvoorstellen door de Tweede Kamer, spreekt de commissie het voornemen uit om de Fiscale verzamelwet (36063), de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235), de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35496) en de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36107) op 12/13 december 2022 plenair te behandelen, gezamenlijk met het pakket Belastingplan 2023.

Bij de bespreking van de procedure van het Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36107) zal de commissie het voornemen voor plenaire behandeling op de voorgenomen datum nogmaals bespreken.

- Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter deelt mee dat een besloten digitale technische briefing over het pakket Belastingplan 2023 gepland is op 14 november 2022 van 19.00-22.00 uur. De leden spreken de wens uit om de presentatie ter voorbereiding vooraf (op papier) te ontvangen en de briefing terug te kunnen zien. De commissie wenst ook te worden gebriefd over de Fiscale verzamelwet 2023 (36107) en de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36063).

De commissie geeft aan - afgezien van de wens een beleidsdebat over fondsen te houden in februari/maart 2023 (zie punt 4) - voorlopig geen behoefte te hebben aan een debat over de begroting van het Ministerie van Financiën (Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (36200 IX)).

Het lid Prast (PvdD) geeft aan graag mee te werken aan de evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016.

Op verzoek van het lid Prast (PvdD) wordt de mededeling over toezegging T03454 opnieuw geagendeerd op 15 november 2022.


De griffier van de commissie,
Helene de Man