Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 22 november 2022
1. 36126

Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor voorlopig verslag en brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35984 / 35925, N

Brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur; Miljoenennota 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2022 (35984 / 35925, N):

- toezegging T03349 als openstaand te blijven aanmerken en in schriftelijk overleg te treden. Het lid Veldhoen (GroenLinks) zal hiervoor zo spoedig mogelijk inbreng leveren;
- toezegging T03341 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de publicatie van de onderzoeksresultaten door de Boekmanstichting;
- toezegging T03353 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023;
- toezegging T03350 als voldaan aan te merken.

3. 36200 VIII, A

Brief van de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2022 (36200 VIII, A), op 6 december 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

4. E220025

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2022.

5. 35145, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit de bespreking van het nader schriftelijk overleg aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra