Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 november 2022
1. E220013

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; EU-voorstel: Voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid (COM(2022)71)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en GroenLinks (Karimi) gezamenlijk en de fractie van VVD (Van Ballekom). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. Onderzoek en beleidsreactie feministisch buitenlandbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid; Brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid; EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen met het verzoek aan de griffie om na te gaan welke van de genoemde consultaties aangaande de nadere uitwerking van het feministisch buitenlandbeleid al zijn uitgevoerd, en welke nog niet en wanneer de uitkomsten daarvan worden verwacht.

3. 36200 V, B

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 24 november jl. over de actuele situatie in Iran (36200 V, B) en besluit een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek alsnog een reactie te geven op de aangenomen Motie-Nanninga c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie (36.200, D), aangezien de commissie heeft geconstateerd dat de minister in zijn brief niet op deze motie ingaat, maar wel op de inhoud van de motie.

4. 36200 XVII, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

In reactie op de brief van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2022 inzake het rappel toezeggingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, besluit de commissie over de status van een aantal (deels) openstaande toezeggingen.
De commissie besluit:
- Toezeggingen T03133 en T03299 op voldaan te zetten.
- De commissie kan zich vinden om T03461 op voldaan te zetten. De griffie wordt verzocht bij het lid Koole (PvdA) na te gaan of hij zich daarin kan vinden. De heer Koole heeft na de vergadering aangegeven dat deze op voldaan gezet kan worden.

5. Terugkoppeling werkbezoek aan operation Interflex

De leden Huizinga (ChristenUnie) en Raven (OSF) geven een mondelinge terugkoppeling van het gezamenlijk werkbezoek met de Tweede Kamer aan operatie Interflex in Noord--Engeland op 4 november jl.

6. Terugkoppeling IPU Assemblee te Kigali, Rwanda

Het lid Atsma (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van de IPU Assemblee dat op 11-15 oktober 2022 in Kigali, Rwanda heeft plaatsgevonden, waaraan ook de leden Gerkens (SP), Raven (OSF) en Van Rooijen (50PLUS) hebben deelgenomen.

7. Terugkoppeling verkiezingswaarnemingsmissies VS en Kazachstan

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft een mondelinge terugkoppeling van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE Parlementaire Assemblee van de tussentijdse verkiezingen in de VS van 4 tot en met 9 november 2022, waar hij samen met de leden Karimi (delegatieleider, GroenLinks) en Gerkens (SP) aan heeft deelgenomen.

8. NAVO Parlementaire Assemblee jaarlijkse sessie

De leden Arbouw (VVD) en Beukering (Fractie-Nanninga) geven een mondelinge terugkoppeling van de jaarlijkse NAVO parlementaire assemblee die van 18 tot en met 21 november 2022 plaatsvond in Madrid, waar zij samen met de leden Van Apeldoorn (SP) en Koole (PvdA) aan hebben deelgenomen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk