Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 29 november 2022
1. COM(2022)595, COM(2022)596 en COM(2022)597

Voorstellen van de Europese Commissie betreffende wijziging MFK en macrofinanciële bijstand aan Oekraïne voor 2023

De commissies besluiten het pakket Europese voorstellen in behandeling te nemen. Inbreng voor schriftelijk overleg zal worden geleverd door het lid Van Ballekom (VVD).
De heer Van Ballekom geeft aan de macrofinanciële bijstand aan Oekraïne uiteraard te ondersteunen en dat zijn vragen zien op wijziging van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode en in het verlengde daarvan, de aanpassing van het MFK.
Gezien de agendering van de voorstellen in de Ecofinraad op 6 december 2022 zal inbreng woensdag worden aangeleverd en zal de conceptbrief met een korte reactietermijn aan de commissie worden voorgelegd. De staf zal nagaan op welke wijze besluitvorming over deze voorstellen plaatsvindt in de Raad.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man