Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 december 2022
1. Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2022

Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022

De leden van de Fractie-Nanninga (Van Wely) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De leden van de SP-fractie (Van Apeldoorn) leveren gezamenlijk met de leden van de PvdD-fractie inbreng voor schriftelijk overleg.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel de status van de toezeggingen met nummers T01191 (deels voldaan), T03411 (openstaand), T01941 (openstaand), T03399 (openstaand), T02273 (openstaand), T02747 (openstaand), T03400 (openstaand), T03395 (openstaand) ongewijzigd te laten.
De commissie besluit de status van de toezegging met nummer T03404 als voldaan aan te merken.
Voorts besluit de commissie om de status van toezegging T03398 als voldaan aan te merken en voor eventuele inhoudelijke behandeling door te geleiden naar de commissie I&A/JBZ en toezegging T03441 als voldaan aan te merken en voor eventuele inhoudelijke behandeling door te geleiden naar de commissie BDO.

3. Werkbezoek Brussel

De commissie bespreekt de voorbereiding van het werkbezoek aan Brussel en inventariseert de thema's waarover zij gesprekken wenst in te plannen. Verder geeft de commissie aan bij voorkeur het werkbezoek in te willen plannen op 26-27 maart 2023.

4. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 18 november 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag Raad Algemene Zaken van 18 november 2022, de geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022.

5. Mededelingen en informatie

De voorzitter brengt de selectieprocedure voor het Europees Werkprogramma van de Eerste kamer voor 2023 onder de aandacht. Per mail van 2 december is aan de fracties verzocht om uiterlijk 21 december 2022, 12:00 uur, de voorkeuren voor prioritaire voorstellen aan te leveren. Ter informatie wijst de voorzitter op de ambtelijke toelichting bij de selectieprocedure die aansluitend aan de vergadering wordt aangeboden door de staf.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl