Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 januari 2023




1. 36194

Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 februari 2023.

Daarnaast besluiten de commissies een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren. Deze bijeenkomst wordt gepland op een datum na de - voorziene - ontvangst van de memorie van antwoord. Een voorbereidingsgroep is ingesteld bestaande uit de leden Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) en Verkerk (ChristenUnie).

2. Nabespreking gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

De commissies besluiten dat inbreng voor schriftelijk overleg geleverd kan worden over de gang van zaken rondom het spoedverzoek van de minister van VWS inzake de behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194) op 24 januari 2023.

3. 25295, BI

Brief van de minister van VWS over adviezen en besluitvorming naar aanleiding van epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. 25295, BJ (en -aangehouden - BB) en T03328

Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

5. 25295, BK

Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

6. 36200 VI, C

Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

7. 25295, BL en T03499

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

8. E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren