Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 januari 2023
1. 35335

Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen.

2. 35714

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

3. 36067

Wet toekomst pensioenen

Ten aanzien van de behandelwijze van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (36067), stelt de commissie de volgende processtappen vast:
- Er is reeds voorzien in twee technische briefings (17 januari en 31 januari 2023);
- De leden van de commissie kunnen thema's en sprekers voor één of meerdere deskundigenbijeenkomsten uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 per e-mail aanleveren bij de commissiestaf; en,
- de commissie spreekt op 31 januari 2023 aan de hand van een ambtelijke notitie verder over de procedure van het wetsvoorstel.

4. 36067 / 32043, A en C

Brief van de minister voor APP over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit het afschrift van de Tweede Kamerbrief over het advies van de Commissie Parameters (EK, A) en de brief over de impactberekeningen door DNB (EK, C) desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067).

5. 36200 XV, B

Brief van de minister voor APP over het tijdelijk Noodfonds Energie; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos) en de fractie van de PvdD (Prast).

6. 36200 XV, F en C

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het implementatieplan van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2022-2025; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

7. 35074 / 29544, AA

Brief van de minister van SZW over de voortgang met betrekking tot maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige; Arbeidsmarktbeleid

De commissie besluit de voortgangsbrief maatregelen zzp (35074 / 29544, AA) aan te houden tot de volgende vergadering.

De commissie verzoekt de commissiestaf, mede naar aanleiding van de voorliggende voortgangsbrief en de eerdere Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt, een technische briefing te organiseren.

8. T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

De commissie besluit toezegging T02795 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen met categorisering 'legisprudentie' en de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

9. T03225

Toezegging Stand van zaken werkgaranties delen met de Eerste Kamer (35.570)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

10. EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

De commissie besluit het EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen (COM(2022)490) niet in behandeling te nemen.

11. 21501-31, BA

De commissie neemt het verslag van de WSB-Raad van 8 december 2022 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl