Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 11 april 2023
1. 36.275

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 9 mei 2023.

2. 29.279, O

Brief van de minister van J&V met de beleidsreactie op het rapport 'Buiten de rechter OM'; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en verzoekt de minister de jaarberichten van het OM over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

3. T03535 & T03536

Toezegging Brief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid (CXLVII); Toezegging Vallen “other offences” ook in de hoog-risico categorie in de AI-verordening (CXLVII)

De commissie besluit de status van toezeggingen T03535 en T03536 als voldaan aan te merken en wenst het aanbod van de staatssecretaris om in dialoog te treden te aanvaarden.

4. EK, 35.434 / 35.497 / 25.295, Z

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het zeventiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

De commissie besluit de brief van 29 maart 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

5. 35.788, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over geconsolideerde teksten van te wijzigen wetten; Kabinetsformatie 2021

De commissie besluit de status van de motie-Bredenoord (D66) c.s. als uitgevoerd te beschouwen en stemt in met het voorstel van de minister om over circa zes maanden te evalueren of de in goed overleg gemaakte afspraken in de praktijk aan het doel beantwoorden en goed uitvoerbaar zijn.

6. T02482

Toezegging Het bij de evaluatie betrekken van de rol van de korpschef bij het vaststellen van het cameraplan (33.542)

De commissie besluit de status van toezegging T02482 ongewijzigd te laten en 9 mei 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

7. 35.925 VI, AH

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming betreffende vervolgvragen over het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2021; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit de brief van 4 april 2023 voor kennisgeving aan te nemen. Tevens stelt de commissie voor in overleg te treden met de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak over de jaarverslagen van beide colleges.

De commissie verzoekt de staf het jaarverslag van de Raad van State te agenderen in een commissievergadering wanneer deze wordt ontvangen.

8. E230004 en E230005

Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt), D66 (Dittrich) en de PvdD (Nicolai) gezamenlijk en PVV (Bezaan).

9. E220021

Brief van de Europese Commissie & verslag schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake een voorstel voor een Verordening met regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer), mede namens de fractie van de SP (Janssen).

10. COM(2023)177

EU-voorstel voor richtlijn voor de verdere uitbreiding en verbetering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

De commissie wenst het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten om het voorstel al dan niet in behandeling te nemen.

11. E220024

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over het voorstel voor een verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

De commissie besluit 9 mei 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

12. Rondvraag

Het lid Nicolai (PvdD) wenst een debat over 'staat van de beschaving' aan de orde te stellen. In een volgende vergadering zal het lid een concreet plan aan de commissie voorleggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren