Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)

- Raad van Europa Top 16-17 mei 2023 (36.259, J)

Brief van de minister van BuZa inzake de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16 en 17 mei 2023 in Reykjavik; Staat van de Europese Unie 2023

De commissie bespreekt de brief inzake de kabinetsinzet ten aanzien van de Top van de Raad van Europa van 16 en 17 mei 2023 in Reykjavik (36259, J) en stelt vast dat via verschillende gremia, waaronder de Eerste Kamer, vanuit Nederland veel invloed in aanloop naar de Top is uitgeoefend. Zij besluit niet in schriftelijk overleg te treden. Wel verzoekt de commissie om de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer over de kabinetsinzet in afschrift te kunnen ontvangen. Het lid De Boer (GroenLinks) geeft aan in dit kader een schriftelijke vraag te willen stellen op grond van artikel 140 van het Reglement van Orde.

Voorts stemt de commissie in met de concepttoezeggingregistraties inzake de stand van zaken in de toetreding van de EU tot het EVRM en inzake de ratificatie van het Verdrag van Istanbul en besluit deze aan te merken als ‘voldaan’.

Het lid Van Apeldoorn (SP) wijst tot slot op de slordigheid dat de brief, hoewel aangeboden aan de Eerste Kamer, inhoudelijk gericht is aan de Tweede Kamer.

- Nabespreking Algemene Europese Beschouwingen d.d. 18 april 2023

Algemene Europese Beschouwingen

De commissie houdt een nabespreking van de Algemene Europese Beschouwingen. In zijn evaluatie van het debat concludeert het lid Koole (PvdA), op basis van de beantwoording door de minister tijdens het debat, dat de motie over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de EU (35982, G) niet wordt uitgevoerd. Hij geeft aan dit te betreuren.
Het lid Backer (D66) benadrukt een beschouwing van deze aard over Europa in het algemeen zinvol te vinden.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl