Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 mei 2023
1. COM(2023)225, 226, 227, 228 , 229

EU-voorstellen: Herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens de EU-voorstellen voor herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (COM (2023) 225, 226, 227, 228, 229) opnieuw ter bespreking te agenderen.

2. 36151 / 35468 / 35704, U

Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over gelijkstelling van kinderen en pleegkinderen; Wet hersteloperatie toeslagen; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over stand van zaken van de hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Kennedy-Doornbos) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 36108 / 29232, H

Brief van de ministers van Financiën en van I&W over de vierde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM; Air France – KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Crone) en de PvdD-fractie (Prast). De SP-fractie (Van Apeldoorn) heeft kenbaar gemaakt zich aan te willen sluiten bij (een deel van) de inbreng van de fracties van GroenLinks en de PvdA. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Voorjaarsnota (36350, A)

De commissie heeft besloten op 20 juni 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De leden Van Apeldoorn (SP) en Van Rooijen (50PLUS) hebben in ieder geval kenbaar gemaakt inbreng te zullen leveren. Voorts heeft de commissie benadrukt de optie voor plenaire behandeling van de Voorjaarsnota met de minister van Financiën open te willen houden, al dan niet gezamenlijk met de wijziging van de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld. In verband daarmee wordt alvast aangekondigd dat de commissie te zijner tijd een spoedige beantwoording van de vragen door de minister zal verzoeken. Tot slot heeft de commissie uitgesproken dat het de andere commissies uiteraard vrij staat om de Voorjaarsnota desgewenst te betrekken bij de behandeling van de wijzigingen van de afzonderlijke begrotingsstaten.

5. 32140/ 36202, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief (32140/36202, P) opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 mei 2023. De commissie besluit tevens om de nog te registreren toezegging (Handelingen EK2022/23, nr.13-4, p. 2) aan het lid Essers als voldaan te beschouwen.

6. 36108, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van IenW en de minister van Financiën over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

In afwezigheid van het lid Prast (PvdD) heeft de commissie besloten dit agendapunt aan te houden en opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 mei 2023.

7. Bericht 'RvS loopt aan tegen hardheid van de wet'

In afwezigheid van het lid Karimi (GroenLinks) heeft de commissie besloten dit agendapunt aan te houden en opnieuw ter bespreking te agenderen op 23 mei 2023.

8. Mededelingen en informatie

Op verzoek van de commissie is navraag gedaan bij het lid Van der Voort (D66) of toezegging T03514 -waarbij was toegezegd een brief te sturen met de stand van zaken over ICT-systemen bij de Belastingdienst- als voldaan geregistreerd kon worden, waarop een instemmend antwoord is gekomen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man