Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2023
1. 35592

Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Inbreng voor verslag kan worden geleverd op dinsdag 11 juli 2023.

2. Follow-up debat Wet toekomst pensioenen

De commissie besluit de behandeling van de planningsbrief Wtp juni 2023, de brief volgen voortgang transitieperiode Wtp en de brief inzake moties nabestaandenpensioen (EK 36067, AY, AZ en BA) aan te houden tot de vergadering van dinsdag 4 juli 2023.

3. T01964

Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie besluit de status van toezegging T01964 ongewijzigd te laten (deels voldaan) met als nieuwe deadline 1 januari 2024 en de jaarlijkse rapportage over de premieontwikkeling bij pensioenfondsen voor kennisgeving aan te nemen.

4. 36.200 XV, R & T02973

Toezegging Tweejaarlijkse rapportages reductie kinderarmoede (34.775, D); Brief van de minister voor APP over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

De commissie besluit op 4 juli 2023 gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De status van toezegging T02973 blijft ongewijzigd (openstaand) met nieuwe deadline 1 januari 2025.

5. T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de vergadering van 4 juli 2023.

6. 35074 / 29544, AA; 29544, K; 35074, AB

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-PvdA-fractie (Vos). De commissie besluit op 4 juli 2023 fracties de gelegenheid te bieden om aanvullende inbreng te leveren waarna de conceptbrief per e-mail in de commissie zal circuleren.

7. 36200, AK en 36202, Q

Toezegging Motie-Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren (36202, Q) mee terug te nemen naar het kabinet voor een reactie (36.202); Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW; Miljoenennota 2023; Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren; Belastingplan 2023

De commissie besluit ter zake van de IOAOW:
- de moties 36200, AK en 36202, Q als "niet uitgevoerd" te blijven beschouwen;
- de toezegging T03509 als feitelijk uitgevoerd te beschouwen; en,
- naar aanleiding van de voorliggende brief in schriftelijk overleg te treden. Op 4 juli 2023 is gelegenheid om daar inbreng voor te leveren.

8. 36200 XV, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

De commissie besluit n.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36200 XV, P) om toezeggingen T02130 en T03485 als voldaan te beschouwen.

9. 36200 XV, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

N.a.v. de ontvangen reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (36200 XV, Q) besluit de commissie:
- toezeggingen T02130 en T03011 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2023;
- toezegging T02495 als "openstaand" te blijven beschouwen met deadline 1 juni 2023;
- toezegging T03367 als "deels voldaan" te beschouwen; en,
- toezegging T03508 als "openstaand" te blijven beschouwen met deadline 1 januari 2024;


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl