Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 juli 2023
1. 36269

Goedkeuringsprocedure toelating bijzondere bromfietsen op de weg en introductie kader lichte elektrische voertuigen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek) en van GroenLinks-PvdA (Thijssen).

2. Toezegging T03432

Brief van de staatssecretaris van I&W over voortgang verbetering treinverbinding Eindhoven-Aken; Kabinetsformatie 2021; Toezegging Mogelijke versnelling traject Eindhoven-Aken (35.788)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 5 juni 2023 (35788, AG) op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03432 als "openstaand" te blijven beschouwen.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel I&W

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023

In reactie op de brief van de minister en staatssecretaris van I&W van 15 juni 2023 (36200, XII, C) inzake het rappel toezeggingen I&W besluit de commissie ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:
- toezegging T02444 als "openstaand" te blijven beschouwen met als nieuwe deadline 1 juli 2024;
- toezeggingen T02884, T02892 en T02898 als "openstaand" te blijven beschouwen en de staatssecretaris per brief te verzoeken om een concrete reactie naar de Kamer inzake de status van genoemde toezeggingen;
- toezegging T02873 als "openstaand" te blijven beschouwen; op basis van een mondelinge toelichting van het lid Janssen (SP) wordt de griffie verzocht een nadere concrete vraag aan de staatssecretaris te formuleren over de wijze van ambtshalve wijziging van een verleende vergunning vanuit een bevoegd gezag en waar de bewijslast in dit geval ligt;
- toezeggingen T02871 en T02877 als "openstaand" te blijven beschouwen; op basis van een mondelinge toelichting van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) wordt de griffie verzocht een nadere concrete vraag aan de staatssecretaris te formuleren inzake een overzicht met de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen en wat de huidige stand van zaken is;

De door de staf opgestelde conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 30175, Y

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de dertiende Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 15 juni 2023 (30175, Y) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Toezegging T03010

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV en de minister voor N&S over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023

N.a.v. de brief van 13 april 2023 (36200 XIV, G) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van LNV geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Kluit). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. 36200 A, D

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over knelpunten in de uitvoering van meerjarige infrastructurele projecten; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

N.a.v. de brief van 5 juni 2023 (36200 A, D) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7. Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang implementatie van de Omgevingswet, januari 2023; Omgevingsrecht

De commissie neemt kennis van de voortgangsbrief Omgevingswet van 30 juni 2023 (33118/34986, FK) en het geactualiseerde Integraal Financieel Beeld (IFB) Stelselherziening Omgevingswet. Zij verzoekt de griffie na te gaan of de minister voor VRO op 11 juli a.s. beschikbaar is voor hetzij een interpellatiedebat, hetzij een mondeling overleg over het IFB.

Het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) zal de Kamer op 11 juli a.s. verlof vragen voor een interpellatiedebat over dit onderwerp op diezelfde datum. Verleent de Kamer het verlof niet, dan vindt die dag een mondeling overleg plaats.

De commissie besluit op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de voortgangsbrief.

De commissie besluit toezeggingen T03559 en T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen. De status van de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd. De commissie besluit de status van de toezegging T03422 van "deels voldaan" te handhaven.

8. 33118 / 34986, FJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit de brief van 23 juni 2023 (33118/34986, FJ) van de minister voor VRO te betrekken bij de behandeling van diens voortgangsbrief van 30 juni 2023 (33118/34986, FK), waarvoor op 12 september 2023 gelegenheid wordt geboden voor het leveren van inbreng voor (nader) schriftelijk overleg.

9. Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 en naar aanleiding van de presentatie over het rapport ‘Toegang voor iedereen?; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022

De commissie besluit n.a.v. de brief van 28 juni 2023 (35925 XII, G) op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W.

10. 34682, R

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 'Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023’; Nationale Omgevingsvisie

De commissie besluit n.a.v. de brief van 29 juni 2023 (34682, R) op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W.

11. COM(2023)156 - Europese Waterstofbank

De commissie neemt kennis van voorstel COM(2023)156 en naar aanleiding hiervan levert de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek) heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en de fractie van de PVV (Bezaan) inbreng voor schriftelijk overleg met zowel de regering als de Europese Commissie. De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

12. Behoefte aan kennismakingsgesprekken

De commissie besluit na het zomerreces kennismakingsgesprekken van een uur te laten inplannen met de minister en de staatssecretaris van I&W en de minister voor VRO, ieder afzonderlijk.

13. Rondvraag

In antwoord op een vraag van het lid Klip-Martin (VVD) licht de griffier van de commissie de procedure toe voor de besluitvorming omtrent toedeling van het onderwerp volkshuisvesting ("wonen") aan respectievelijk de commissie BIZA of de commissie IWO.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra