Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)

- Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang implementatie van de Omgevingswet, januari 2023; Omgevingsrecht

De commissie neemt kennis van de voortgangsbrief Omgevingswet van 30 juni 2023 (33118/34986, FK) en het geactualiseerde Integraal Financieel Beeld (IFB) Stelselherziening Omgevingswet. Zij verzoekt de griffie na te gaan of de minister voor VRO op 11 juli a.s. beschikbaar is voor hetzij een interpellatiedebat, hetzij een mondeling overleg over het IFB.

Het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) zal de Kamer op 11 juli a.s. verlof vragen voor een interpellatiedebat over dit onderwerp op diezelfde datum. Verleent de Kamer het verlof niet, dan vindt die dag een mondeling overleg plaats.

De commissie besluit op 12 september 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de voortgangsbrief.

De commissie besluit toezeggingen T03559 en T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen. De status van de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd. De commissie besluit de status van de toezegging T03422 van "deels voldaan" te handhaven.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra