Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 september 2023
1. 36.217, C

Nota naar aanleiding van het verslag; Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester en gezaghebber ter handhaving van de openbare orde

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een door de Voorzitter nader te bepalen datum.

2. 29.279, M

Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Marquart Scholtz), GroenLinks-PvdA (Veldhoen) en PVV (Bezaan).

3. T02619

Toezegging Evaluatie situatie arrondissementen Gelderland en Overijssel (32.891/33.451)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 7 juli 2023, voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02619 als voldaan aan te merken.

4. 35.934, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over berechting in de regio en landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf; Verlengen mogelijkheid om Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid in te trekken

De commissie besluit de brief van de minister van J&V, d.d. 29 augustus 2023, voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03383 als voldaan aan te merken.

5. E220021

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van J&V over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording nadere vragen over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (COM(2022)209)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 15 juni 2023, en de antwoorden van de Europese Commissie, d.d. 25 juli 2023, voor kennisgeving aan te nemen.

6. E230004 en E230005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; Brief van de Europese Commissie betreffende beantwoording vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)

De commissie besluit de brief van de minister van J&V, d.d. 2 juni 2023, en de antwoorden van de Europese Commissie, d.d. 7 augustus 2023 (36.348, C) voor kennisgeving aan te nemen.

7. E230003

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 september 2023, en de brief van de staatssecretaris van BZK, d.d. 7 september 2023, voor kennisgeving aan te nemen.

8. Mededelingen en informatie

Op voorstel van het lid Nicolaï wordt de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een volgende vergadering geagendeerd.

De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel 35447 Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS; eerder voorzien op 26 september 2023) uit te stellen tot de leden kunnen beschikken over het advies van de AP m.b.t. het in consultatie gebrachte besluit gegevensverwerking samenwerkingsverbanden (BGS).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren