Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomstvisie agrarische sector (30.252)

- Mededelingen en informatie

- Het lid Kluit (GL-PvdA) merkt op dat haar fractie de controversieelverklaring van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) steunt. Deze fractie zal de steunverlening via de aangewezen weg melden bij de griffie.
- De commissie verzoekt de griffie de brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering toezegging maatregelpakket transitie landbouw (TK 30252, 128) opnieuw onder de aandacht te brengen na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer